Sulge menüü

Tellimistingimused

EHITUSKONSULTATSIOONI LEPING
Üldtingimused

1. Mõisted
Käesolevates Üldtingimustes (edaspidi “Üldtingimused”) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1.1. Leping koosneb:
(a) Üldtingimustest ja Eritingimustest,
(b) Lisast 1 [Lähteülesanne], mis on Lepingu sõlmimise aluseks olev dokumentide komplekt, milles:
 määratakse kindlaks Tööde eesmärk, kirjeldus, ja ulatus
 esitatakse ka kõik varasemalt läbi viidud uuringud, ekspertiisid ja info tehnovõrkude osas
 kirjeldatakse nõuded
 esitatakse lõpp-kasutajate (ruumi)vajadus, logistika ja seosed
(c) Eritingimustes nimetatud muudest Lisadest.
1.2 Lepingu tõlgendamisel võetakse Poolte ühise tahte tuvastamisel arvesse järgmised dokumendid, mis on esitatud tähtsuse järjekorras, alustades kõige tähtsamast:
(a) Lepingu muudatused, mis on allkirjastatud pärast Lepingu sõlmimist;
(b) Lepingu Eritingimused ja Lepingu Lisad;
(c) Lepingu sõlmimisele eelnenud (riigi)hankemenetluse ja Lepingueelsete läbirääkimiste dokumendid, sh hankedokumendid koos muudatuste ja Tellija antud selgitustega, samuti läbirääkimiste protokollid (nende olemasolu korral);
(d) Lepingu Üldtingimused;
(e) Konsultandi pakkumus.
1.3. Töö (Tööde) sisu on Lisas 1 [Lähteülesanne] ammendavalt defineeritud, hõlmates teenuseid, mida osutab Konsultant kooskõlas Lepinguga. Töö on ühtlasi Lepingu objektiks.
1.3.1. Töö peab vastama asukohamaal kehtivate asjakohaste õigusaktide ja standardite nõuetele.
1.3.2. Juhul, kui Pooled on leppinud kokku selliste Tööde osutamises, mis eeldavad Konsultandil teatud eriõiguste või teadmiste olemasolu, kinnitab Konsultant Lepingu sõlmimisega endal ja/või enda poolt kasutatavatel Allkonsultandil vastavate õiguste või teadmiste olemasolu.
1.4. Allkonsultant, Kaaskonsultant, Peaprojekteerija.
1.4.1. Allkonsultant on Konsultandi poolt valitud ja volitatud vastava töö tegemiseks pädev juriidiline või füüsiline isik, kes teostab ja kellel on seadusjärgne õigus teostada Lepingu objektiks olevaid töid.
1.4.2. Kaaskonsultant on Tellija poolt valitud ja volitatud juriidiline või füüsiline isik, kes teostab ja kellel on seadusjärgne õigus teostada Lepingu objektiks olevaid töid ning kes tegutseb kõrvuti Konsultandiga. Kaaskonsultant vastutab endale võetud kohustuste täitmise eest Tellija ees ise.
1.4.3. Juhul, kui Tööks on ehitusprojekti koostamine ja ehitusprojekti koostab mitu isikut, tuleb Tellijal kokku leppida, kes neist on Peaprojekteerija. Konsultant vastutab peaprojekteerijana juhul, kui nii on eritingimustes kokku lepitud.

2 Tellija õigused ja kohustused
2.1 Tellijal on õigus nõuda Konsultandilt kokkulepitud Tööde nõuetekohast teostamist ning kohustus tasuda nende eest Lepinguga kokkulepitud tingimustel, ajal ja ulatuses. Tellijal on õigus kontrollida Tööde käiku, anda juhiseid ning nõuda puuduste kõrvaldamist.
2.2. Tellija annab Konsultandile Tööde kvaliteetseks teostamiseks Lähteülesande. Eritingimustes võidakse kokku leppida, et Lähteülesanne koostatakse Tellija ja Konsultandi koostöös. Tellija kinnitatud Lähteülesanne on Lepingu lahutamatu osa.
2.3. Teave ja load
2.3.1 Muu kokkuleppe puudumisel tagab Tellija omal kulul mõistliku aja jooksul Lepingu sõlmimisest kõik Tööde alustamiseks ja tegemiseks vajalikud alusandmed, load ja muud vajalikud dokumendid.
2.3.2 Tellijal on õigus Lepingu sõlmimisel, aga ka hiljem volituse või käsundiga, nimetada kolmandad isikud, kellelt saadavate alusandmetega peab Konsultant Lepingu täitmisel arvestama. Seejuures võtab Tellija endale kohustuse ja vastutuse nende andmete esitamise eest selliseks ajaks, mis võimaldab Konsultandil Lepingu täitmist ilma lisaaja või lisakulutusteta. Konsultant kohustub alusandmed professionaalina üle vaatama ja mõistliku aja jooksul teada andma lisaandmete hankimise vajadusest.
2.3.3 Tellija kannab vastutust Konsultandile esitatud andmete õigsuse ja ammendavuse, samuti Konsultandile antud juhiste õigsuse eest.
2.4 Tellija on kohustatud tegema Konsultandiga koostööd, et vältida viivitusi ja takistusi Lepingu tähtaegsel ja kohasel täitmisel. Seal hulgas vastab Tellija Konsultandi küsimustele ja tähelepanekutele 5 (viie) tööpäeva jooksul.
2.5 Töö, selle osa või lisatööde lõpetamisel või nende seisu fikseerimisel esitab Konsultant Tellijale Tööde üleandmis-vastuvõtuakti (akteerimine). Tellija allkirjastab üleandmis-vastuvõtuakti ja tagastab selle Konsultandile 5 (viie) tööpäeva jooksul, või esitab sama tähtaja jooksul põhjendused allkirjastamisest keeldumise kohta, märkides ära Töös esinevad puudused. Juhul, kui Tellija pole 5 (viie) tööpäeva jooksul Tööde üleandmis-vastuvõtuakti allkirjastanud ning tagastanud, loetakse Tööd Tellija poolt vastuvõetuks.
2.6 Tellija peab hoidma saladuses talle Töödega seoses teatavaks saanud asjaolusid, mille saladuses hoidmiseks on Konsultandil õigustatud huvi, eelkõige hoidma Konsultandi tootmis- või ärisaladust. Saladuse hoidmise kohustust ei ole, kui Tellijal on asjaolude avalikustamiseks Konsultandi luba või kui ta on seadusest tulenevalt avalikustamiseks kohustatud.
2.7 Juhul, kui Tellija soovib paralleelselt Lepingus kokkulepitud Tööde teostamisel kaasata Töödega otseselt seotud valdkonnas tehtavate tööde tegemiseks Kaaskonsultanti, on ta kohustatud sellest Konsultandile kirjalikult teatama. Tellija on kohustatud Konsultandiga kokku leppima Konsultandi vastutuse ulatuse Kaaskonsultandi poolt teostatud töödele ning tingimused selle rakendamiseks (vajadusel sõlmima kõigi osapoolte vahelisi õigusi ja kohustusi sätestava kokkuleppe). Kaaskonsultandi ja Konsultandi poolt teostatud tööde eest vastutuse ulatust puudutava kokkuleppe puudumise korral vastutavad Pooled Lepingust tulenevate enda kohustuste eest ja vastavalt tööde määratud eesmärgile.

3 Konsultandi õigused ja kohustused
3.1. Tööd
3.1.1. Konsultant teostab head tava järgides Lisast 1 [Lähteülesanne] tulenevad Tööd.
3.1.2. Kui Konsultant tegutseb ehitise Peaprojekteerijana, korraldab ta ehitusprojekti koostamisel osalevate isikute koostööd, et tagada projektlahenduste ratsionaalsus, ehitusprojekti osade kokkusobivus ja ehitise osade koostoimimine.
3.2 Lisatööd
3.2.1 Lisatööd on töö või kulutus, mille Konsultant peab tegema lisaks Lähteülesandest tulenevatele Töödele ja mis pole niisuguste Töödega tavapäraselt seotud. Lisatöödeks loetakse muu hulgas töid, mida Konsultant ja Tellija ei saanud Lepingu sõlmimisel ette näha ja mis lisanduvad Konsultandist sõltumatute asjaolude tõttu Lepingu muutmisel.
3.2.2 Teistsuguse kokkuleppe puudumisel annab Lisatööde teostamine Konsultandile õiguse saada lisaaega, mis on niisuguste tööde teostamiseks vajalik ja tasu vastavalt p 5.1.2 regulatsioonile.
3.2.3 Juhul, kui Tööks on ehitise projekteerimine, kuulub järgnevas ehitustööde (riigi)hankes asjakohaste selgituste andmine Lepingujärgse Töö hulka, kuid mitte kauem kui 18 kuu jooksul nõuetekohaste Tööde üleandmisest. Ehitusperioodil toimub selgituste andmine p 8.2 sätestatud projekteerija järelevalve teostamise käigus.
3.3. Nõuded Tööle
3.3.1. Konsultant peab rakendama Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel hoolsust ja kutseoskusi oma parimate teadmiste ja oskuste tasemel.
3.3.2. Konsultant kohustub teostama Tööd kokkulepitud tähtajaks ning andma tehtud Tööd üle Tellijale vastava üleandmis-vastuvõtuaktiga.
3.3.3. Konsultandil on õigus nõuda Tellijalt lisainformatsiooni ning täiendavaid alusandmeid, kui see on vajalik Lepinguga võetud kohustuste täitmiseks.
3.4. Lojaalsus, konfidentsiaalsus ja juhiste järgimine
3.4.1. Kui Lepingu jõusolekul ilmnevad Konsultandi sõltumatust ja objektiivsust vääravad asjaolud, on Konsultant kohustatud Tellijat sellest viivitamatult informeerima.
3.4.2. Kui Konsultant märkab vigu, vastuolusid või puudujääke Tellija või Kaaskonsultandi poolt esitatud dokumentides, informatsioonis või juhistes, mis võivad põhjustada Lepinguga kokkulepitud Tööde nõuetele mittevastavust, ebakvaliteetsust ja/või mittekohast lõpuleviimist, peab ta sellest Tellijat viivitamatult informeerima.
3.4.3. Konsultant ei vastuta Töö mittevastavuse eest, kui Tellija p 3.4.2 nimetatud info saamisel oma juhist ei muuda, seal hulgas kui vead, vastuolud või puudujäägid on Kaaskonsultandiga seotud.
3.4.4. Konsultant võib keelduda Tellija juhiste järgimisest, kui see on vastuolus kehtiva õigusega.
3.4.5. Konsultant peab hoidma saladuses talle seoses Töödega teatavaks saanud asjaolusid, mille saladuses hoidmiseks on Tellija avaldanud õigustatud huvi, eelkõige hoidma Tellija tootmis- ja ärisaladust ning riigisaladust. Saladuse hoidmise kohustust ei ole, kui Konsultandil on asjaolude avalikustamiseks Tellija luba või kui ta on avalikustamiseks kohustatud seadusest tulenevalt. Samas võib Konsultant vastupidise kokkuleppe puudumisel teha viiteid teostatud Töödele, kasutades seda enda tutvustamiseks, kogemuse tõendamiseks ja reklaamiks.
3.4.6. Konsultant on kohustatud tegema Tellijaga koostööd, et vältida viivitusi ja takistusi Lepingu tähtaegsel ja kohasel täitmisel. Konsultant vastab Tellija küsimustele ja tähelepanekutele ning annab ülevaateid Tööst 5 tööpäeva jooksul vastava küsimuse või palve saamisest.
3.5. All- ja Kaaskonsultandid ning spetsialistid
3.5.1. Konsultandil on Lepinguga võetud ülesannete täitmisel õigus kasutada Allkonsultandina isikuid, kelle pädevus, koolitus, oskused ja kogemused vastavad teostatava Töö ulatusele, iseloomule ning keerukusele. Allkonsultandi tegevuse eest vastutab Tellija ees Konsultant.
3.5.2. Kui osutub vajalikuks Konsultandi tagatud spetsialisti väljavahetamine, siis korraldab Konsultant koheselt väljavahetamise samaväärse pädevusega isiku vastu.
3.6. Vigade parandus
3.6.1 Juhul, kui Töö ei vasta Lepingu tingimustele, on Konsultant kohustatud Tellija nõudmisel viima Töö vastavusse. Seda ei loeta Töös muudatuste tegemiseks ega lisatööks.
3.6.2 Konsultant on kohustatud mittevastavused kõrvaldama mõistliku aja jooksul. Kui Konsultant vigu või puudusi õigeaegselt ei kõrvalda, on Tellijal mõistliku täiendava tähtaja möödumise järel õigus teha või lasta teha vajalikud parandused ja täiendused Konsultandi kulul, nõudes vajadusel lisaks tekitatud kahju hüvitamist vastavalt käesoleva Lepingu punktile 6.
3.6.3 Konsultandi veaks loetakse muu hulgas viga või hooletust Konsultandi tehtud arvutustes, uurimis- ja mõõdistustulemustes, seletuste, töökirjelduste ja/või juhendite sõnastamisel või joonistes või tehniliste lahendustes.
3.6.4 Juhul, kui esitatud Töö osa kohta on Tellijal põhjendatud pretensioone Töö kvaliteedi ja/või Lepingule vastavuse osas, ei allkirjasta Tellija üleandmis- ja vastuvõtmisakti ning edastab Konsultandile kirjalikud põhjendused Töös ilmnenud vigade kohta ning Konsultant kohustub vead likvideerima. Sellisel juhul loetakse, et Töö või Töö osa on tähtaegselt üle andmata.

4 Lepingu alustamine, täitmine, muutmine ja lõpetamine
4.1 Leping jõustub allakirjutamise hetkest ja lõpeb Lepinguliste kohustuste kohase täitmisega.
4.2 Tööde teostamise tähtaeg
4.2.1 Tööde teostamist alustatakse Eritingimustes märgitud alguskuupäeval ning jätkatakse vastavalt vahetähtaegadele või selleks eraldi kokkulepitavale ajakavale ning täidetakse lõpukuupäevaks.
4.2.2 Tellija poolt vajalike lähteandmete üleandmine peab toimuma mõistliku aja jooksul alates Lepingu sõlmimisest, kui ei lepita kokku teisiti või täpsemas tähtajas.
4.2.3 Kui Eritingimustes ei ole Tööde algus- ja/või lõpukuupäeva märgitud, siis alustatakse Töödega hiljemalt 2 (kahe) nädala jooksul pärast Tellija vastavat kirjalikku teadet, ja lõpetatakse nii kiiresti, kui mõistlikult võib eeldada.
4.2.4 Kui Leping ei näe ette teisiti, on Konsultandil õigus Lepingu ennetähtaegsele täitmisele ja Tööde lõpetamise järel Lepinguga ettenähtud tasule.
4.3 Muudatused
4.3.1 Lepingu muudatused peavad olema vormistatud kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning vastavast dokumendist peab selgelt nähtuma Lepingu muutmise tahe.
4.3.2 Kui Lepingu muutmise vajadus tuleneb Lähteülesande või lähteandmete muutmisest, lepivad Pooled kokku sellest tulenevates täiendavates kohustustes.
4.3.4 Konsultant ei ole kohustatud alustama muudetud Tööde teostamist, kuni Tellija on esitanud kirjaliku heakskiidu muudetud Tööde teostamisega seotud tasu ja tähtaja pikenemise osas.
4.3.5 Kui esinevad asjaolud, mille eest ei vastuta ei Tellija ega Konsultant ning mis ei võimalda Konsultandil Lepingulisi Töid tervikuna või osaliselt teha, siis saadab Konsultant Tellijale viivitamatult vastavasisulise teate. Sellisel juhul pikendatakse Tööde teostamiseks ettenähtud tähtaega asjaolude äralangemiseni, millele lisandub Töödega jätkamiseks vajalik mõistlik tähtaeg.
4.4 Viivitused
4.4.1 Kui viivitus või takistus Tööde teostamisel tuleneb Konsultandist või temaga seotud isikutest, on Tellijal võimalik kasutada käesolevas Lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid ja nõuda leppetrahvi või öelda Leping üles.
4.4.2 Kui viivitus või takistus Tööde teostamisel tuleneb Tellijast või temaga seotud isikutest, seal hulgas Kaaskonsultantidest, siis sellest tingitud Tööde mahu suurenemist käsitletakse lisatööde teostamise vajadusena ja selle eest tasub Tellija vastavalt p 5.1.2 sätestatud regulatsioonile. Konsultant teavitab Tellijat viivitamatult vastavatest asjaoludest ja võimalikest tagajärgedest ning ulatuse ja/või maksumuse suurenemisest. Tööde teostamiseks ettenähtud aega suurendatakse käesoleva punkti esimeses lauses nimetatud juhul Tellija viivituse võrra.
4.5. Ülesütlemine
4.5.1 Kumbki Pool võib Lepingu mõjuval põhjusel mõistliku etteteatamistähtajaga üles öelda, eelkõige kui ülesütlevalt Lepingupoolelt ei või kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades mõistlikult nõuda Lepingu jätkamist kuni kokkulepitud tähtpäevani või etteteatamistähtaja lõppemiseni. Mõistlik etteteatamistähtaeg on vähemalt 30 päeva.
4.5.2 Kui mõjuv põhjus seisneb teise Poole rikkumises, võib Lepingu üles öelda alles pärast kohustuse rikkumise lõpetamiseks määratud mõistliku tähtaja tulemusteta lõppemist.
4.5.3 Täiendava tähtaja määramine ei ole vajalik järgmistel juhtudel:
(a) kui rikkumise iseloomu tõttu ei saa täiendava tähtaja jooksul rikkumist heastada ega parandada;
(b) ilmnevad asjaolud, mille tulemusena Töö jätkamine on muutunud võimatuks;
(c) Konsultant teostab Töid nii aeglaselt, et Tööde teostamine Lepingus kokkulepitud tähtajaks on ilmselt võimatu;
(d) Tellija lõpetab oma tegevuse või osutub maksujõuetuks;
(e) Tellija ei täida kirjalikust meeldetuletusest hoolimata Lepinguga sätestatud maksekohustusi.
(f) Juhul, kui Tööks on projekteerimine, ja Tellija keeldub arvestamast projekteerimise käigus pädevate ametkondade poolt esitatud või õigusaktides sätestatud nõudeid.
4.5.4 Tellija võib Lepingu igal ajal üles öelda ka ilma mõjuva põhjuseta, teatades sellest vähemalt 30 päeva ette. Kui Tellija on Lepingu üles öelnud ilma mõjuva põhjuseta, on Konsultandil õigus nõuda tasu juba teostatud Tööde eest, millele lisandub 5% Lepingu tasust, kui Eritingimustes ei ole kokku lepitud teisiti. Konsultandil on kohustus pärast
ülesütlemisavalduse kätte saamist vältida asjatute kulutuste ja kahju teket, kui see on mõistlikult ja Konsultanti ennast kahjustamata võimalik.
4.5.5 Lepingu ülesütlemise korral mistahes Poole poolt on Konsultandil õigus saada tasu tehtud Tööde eest vastavalt nende valmidusastmele. Kui Lepingu ütleb üles Konsultant Tellijast sõltuvatel põhjustel, on Tellija kohustatud Konsultandile tasuma juba teostatud Tööde eest ja hüvitama tekkinud otsese varalise kahju.
4.6 Tellija ja Konsultant ei loovuta käesolevast Lepingust tulenevaid kohustusi ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta. Lepingu üle andnud Pool vastutab Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmise korral teise Poole ees Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest solidaarselt isikuga, kellele ta Lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle andis. Lepingu üle andnud Poole vastutus lõpeb ajast, mil Leping lõpeb, kuid siiski mitte hiljem kui 6 (kuue) kuu möödumisel pärast õiguste ja kohustuste üleandmist, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
4.7 Lepingu teabevahetus toimub Eritingimustes teistsuguse kokkuleppe puudumisel eesti keeles. Lepingu raames edastatavad teated peavad olema kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning jõustuvad pärast seda, kui need on jõudnud teise Poole Lepingus nimetatud kontaktaadressile ja tal on mõistlik võimalus nendega tutvuda.

5 Lepingu tasu ja maksed
5.1 Maksed Konsultandile
5.1.1 Tellija tasub Konsultandile vastu võetud (akteeritud) Tööde eest esitatud arve alusel käesoleva Lepingu Eritingimuste kohaselt.
5.1.2 Kui pole kirjalikult kokku lepitud teisiti, siis tasub Tellija Konsultandile lisatööde osutamise eest:
(a) tavaliselt sarnaste tööde eest makstava tasu, kui Konsultandi personal kulutas lisaaega ja;
(b) Konsultandi tehtud kõik muud lisatöödega kaasnevad täiendavad kulud.
5.2 Maksetähtaeg
5.2.1 Konsultandile võlgnetavad summad, sealhulgas Tööde lõpetamise järgse lõpparve maksab Tellija 14 päeva jooksul alates Konsultandi arve esitamise kuupäevast, kui Eritingimustes ei ole sätestatud teisiti.
5.2.2 Kui Konsultant ei saa kätte makset punktis 5.2.1 nimetatud aja jooksul, on Konsultandil õigus nõuda viivist 0,05 % tasumisele kuuluvast summast iga maksmisega viivitatud päeva eest, kui Eritingimustega pole kokku lepitud teistsugust viivise määra.

6 Vastutus
6.1 Konsultandi vastutus
6.1.1 Konsultant vastutab Tellija ees Töö kohase teostamise eest. Muu hulgas vastutab Konsultant Töö teostamisel kasutatud informatsiooni ja kasutatavate meetodite ja programmide kohasuse eest, välja arvatud juhul, kui need andis Konsultandile üle Tellija.
6.1.2 Kui tähtaegadest kinnipidamine viibib Konsultandi süül ja selle kohta ei ole Pooltel eraldi kokkulepet, on Konsultant kohustatud tasuma leppetrahvi, kui Konsultant ei täida kohustusi Tellija antud mõistliku täiendava tähtaja jooksul. Eeldatakse, et mõistlik
täiendav tähtaeg on 7 päeva. Leppetrahvi suurus on pärast täiendava tähtaja möödumist 0,05 % päevas tähtaegselt üle andmata Tööosa eest maksmisele kuuluvast Lepingu tasust iga hilinenud päeva kohta, kui Eritingimustes pole kokku lepitud teisiti.
6.1.3 Juhul, kui Tööks on ehitusprojekti koostamine, vastutab Konsultant Töö Lepingu tingimustele mittevastavuse eest 18 kuu jooksul alates Lepingu alusel kavandatud ehitusprojekti eesmärgipärasest kasutusse võtmisest (ehk ehituse alustamisest), v.a juhul, kui esile tulnud puudused on tingitud Tellijapoolsest ehitusprojektist kõrvalekaldumisest, ehitus- või kasutamisvigadest, valest ekspluatatsioonist, hooletusest jne. Töö mittevastavuseks ei loeta tehniliste tingimuste vms muutumist peale Töö üleandmist Tellijale.
6.1.4 Juhul, kui ehitusprojekti ei võeta eesmärgipäraselt kasutusele 18 kuu jooksul alates Töö üleandmisest Tellijale, ei vastuta Konsultant enam Töö Lepingutingimustele mittevastavuse eest.
6.1.5 Lepingu punktis 6.1.3 sätestatud vastutuse perioodi jooksul kohustub Konsultant Tellija nõudmisel kõrvaldama Töös avastatud puudused mõistliku aja jooksul, lähtuvalt puuduse olemusest.
6.1.6 Konsultant ja Kaaskonsultant(id) vastutavad Lepingust tulenevate enda kohustuste eest vastavalt Tööde määratud eesmärgile ning Lepingu punktides 1.3.2 ja 2.7 nimetatud kokkuleppele.
6.2 Tellija vastutus
6.2.1 Kui Tööde teostamises on tekkinud viivitus Tellijast tulenevalt, on Tellija kohustatud andma Konsultandile täiendava mõistliku tähtaja oma kohustuste täitmiseks ning hüvitama viivitusest või Töö peatumisest tulenenud põhjendatud kulud.
6.2.2 Tellija vastutab muu hulgas Kaaskonsultandi poolt Konsultandile tekitatud kahjude eest või Kaaskonsultandi tegevuse tulemusena Lepingu kohase täitmise takistuste eest juhul, kui kõiki asjaolusid arvesse võttes oleks Tellija saanud vastavad kahjud või takistused oma tegevusega ära hoida.
6.3 Kahjuhüvitise nõudmine
6.3.2. Tellijalt nõutava kahjuhüvitise maksimaalne suurus ei ületa Lepingu tasu, kui Eritingimustes ei ole kokku lepitud teisiti.
6.3.3. Tellija võib nõuda Konsultandilt kahju hüvitamist maksimaalselt Lepingu tasu ulatuses, kui Eritingimustes ei ole kokku lepitud teisiti.
6.4. Pooled kohustuvad kahjuhüvitise ja leppetrahvide nõuded esitama hiljemalt 2 kuu jooksul arvates ajast mil Pool sai või pidi rikkumisest teada saama. Selle tähtaja rikkumisel on teisel poolel õigus kahjuhüvitise või leppetrahvi tasumisest keelduda.
6.5 Punkte 6.3 ja 6.4 ei kohaldata nõuetele, mis tulenevad Lepingu tahtlikust rikkumisest.

7 Kindlustus
7.1 Kui Tellija on enne Lepingu sõlmimist nõudnud Konsultandi kutsetegevusega seonduva vastutuse kindlustamist, sõlmib Konsultant kindlustuslepingu Lepingu tasu ulatuses.
7.2 Tellija nõudmisel ja kulul kindlustab Konsultant oma vastutuse suuremas ulatuses kui Lepingu p 7.1 sätestatud.

8 Autoriõigused ja projekteerija järelevalve
8.1 Autoriõigused Konsultandi poolt teostatud Töödele
8.1.1 Konsultant kinnitab, et varalised autoriõigused Tööde käigus valminule on tema ainuõigused, mis pole ka loovutatud ega litsentsi alusel kasutada antud.
8.1.2 Konsultandi poolt Lepingu täitmise käigus tekkinud varalised autoriõigused lähevad Tellijale üle (loetakse Tellijale loovutatuks) ilma Poolte täiendava kokkuleppeta alates Töö vastuvõtmisest ja täielikust tasu maksmisest. Tellija võib neid õiguseid kasutada, avaldada, loovutada või üle anda ning käesolevaga annab Konsultant selleks tagasivõtmatu nõusoleku.
8.1.3 Isiklikud autoriõigused jäävad autorile. Tellijal on õigus teha mõistlikke ja vajalikke muudatusi. Muudatusi, mis muudavad Töö alusel kavandatu välisilmet või olemust, võib Tellija teha autori eelneva kirjaliku nõusoleku alusel. Mõistlike ja vajalike muudatuste teostamist ei tohi autor keelata.
8.1.4 Kui Tööks on ehitusprojekt, on Tellijal on õigus pärast Töö vastuvõtmist kasutada seda lähtematerjalina ehitustööde (riigi)hanke teostamiseks, sh õigusega väljastada ehitusprojekti vastavas (riigi)hankemenetluses huvitatud isikutele.
8.1.5 Teoste kasutamisel (näiteks ehitise reklaamimisel) on Tellija kohustatud viitama Töö teostanud Konsultandi nimele koos teose loonud autori(te) nimega. Konsultant võib Tööd reklaamida.
8.2 Projekteerija järelevalve
8.2.1 Juhul, kui Lepingu Lisa 1 [Lähteülesanne] järgi kuulub Konsultandi Töö mahtu ka projekteerija järelevalve teostamine, siis kohustub Konsultant ehitusperioodil teostama projekteerija järelevalvet Lähteülesandes märgitud ulatuses.

9. Vaidluste lahendamine
9.1. Pooled teevad kõik endast oleneva, et lahendada Lepingust tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel, kaasates vajadusel eksperte ja leppides kokku vaidluste lahendamise ning kulude kandmise täpse korra.
9.2. Kui Lepingus ei ole kokku lepitud teisiti, lahendatakse vaidlused läbirääkimiste ebaõnnestumise korral kostja asukohajärgses kohtus Eesti õiguse kohaselt.