Hoonete ehitusprojektid

 

Projekteerimistöö võtab tänapäeval rohkem aega kui ehitamine ja seda põhjusega. Korralik mõttetöö laua taga hoiab kokku ehitaja aega ja tellija raha. Koostame ehitusprojekte eel-, põhi- ja tööprojekti staadiumis, teeme tugevusarvutusi, konsulteerime tellijat ehitise elukaare planeerimisel.

Eelprojektide koostamine

eelprojekt projekteerimine elamu ehitusluba

Rohelise tule ehitustegevusele annab kohalik omavalitsus läbi ehitusteatise või ehitusloa. Menetluse aluseks on ehitusprojekt eelprojekti staadiumis.

Eelprojekt on ehitusprojekti esimene kõiki projektiosi sisaldav staadium, mis koosneb seletuskirjast, joonistest ja vajadusel ka lisadokumentidest. Eelprojektis raamitakse ära planeeritava hoone ehituslikud üldpõhimõtted: välimus ja ruumiplaan, kasutatavad materjalid, värvilahendus, paiknemine, tehnosüsteemide olemus, energiatõhusus jm. Eelprojekt on minimaalseks aluseks kooskõlastuste saamiseks: kohalikult omavalitsuselt, päästeametilt, naabritelt ja teistelt huvitatud osapooltelt. Eelprojekti alusel antakse välja ehitusluba või kinnitatakse ehitusteatis. Eelprojekt ei sisalda piisavalt detailset infot, et selle põhjal ehitada!

Vajad eelprojekti? Saada meile oma soovid

Konstruktiivsed põhiprojektid ja tööprojektid

põhiprojekt rekonstrueerimine konstruktsioonid projekteerimine

Ehitusluba kõlab ju nagu luba ehitada, eksole? Tegelikult mitte. Ehitusluba antakse eelprojekti alusel, mis on piisava detailsusega kooskõlastuste tegemiseks, kuid mitte piisav ehitajale ehitamiseks.

Põhiprojekt on ehitusprojekti teine staadium, milles detailiseeritakse eelprojekti staadiumis väljavalitud projektlahendust ja nõudeid kvaliteedile ulatuses, mis on aluseks ehituskulude määramiseks, ehitushanke korraldamiseks ja ehituspakkumuse koostamiseks. Põhiprojektis toodud info aitab omanikul ja ehitajal üksteist paremini mõista ja teostatavate tööde osas ühist keelt leida.

Tööprojekt on ehitusprojekti kolmas staadium, milles detailiseeritakse varasemates staadiumites kirjeldatud projektlahendus täpsuseni, mis on kohane ehitustöö vahetuks tegemiseks ehitusplatsil. Tööprojekt on esimene staadium, kus ehitajale platsil enam improviseerimisruumi jäetud ei ole.

Põhi- ja tööprojekti koostamiseks kaasatakse iga projekteeritava osa projekteerimisse vastava ala pädev kutsetunnistust omav arhitekt ja insener. Karotammed OÜ pädevusvaldkonnaks on konstruktsioonide projekteerimine.

Vajad konstruktsiooniosa projekteerimist?
Kirjuta meile

Tootejoonised

tootejoonised betoon puit metall

Sul on juba olemas ehitusprojekt ja kõik vajalikud load ja kooskõlastused? Väga hästi! Mõni projektlahendus on selline, et piisab ehituspoest, et ehitamiseks kõik vajalik objektile tellida. Mõni ehitis on jällegi nii palju keerulisem, et vajab rätsepalahendust ka materjalide ettevalmistuse osas. Ehitaja ja materjali tootja elu teeb lihtsamaks, kui ehitusprojekti põhjal on ette valmistatud tootejoonised, mille alusel saab hõlpsasti valmis toota nii betoondetaile, puitferme või metallkonstruktsioone.

Vajad tootejooniseid?
Küsi hinnapakkumist